Política de qualitat

La Direcció d’Aceites de Semillas, S.A. considera la Qualitat, la Gestió Ambiental i la Seguretat Alimentària com a compromís prioritari en la seva estratègia, adaptant-se al context i fomentant els valors fonamentals de la seva cultura d’empresa.

Aquesta política proporciona el marc de referència per a l’establiment i revisió dels objectius de Qualitat, Gestió Ambiental i Seguretat Alimentària i defineix una Organització amb els següents valors i compromisos:

  • Complir amb tots els requisits legals i normatius en matèria de seguretat alimentària i d’altres matèries que li són d’aplicació.
  • Assegurar que les instal·lacions on es guarda la mercaderia es troben en condicions adequades, els equips amb els quals es manipula la mercaderia estan en bon estat i els processos estan ben definits.
  • Fomentar el compromís i la participació dels nostres treballadors i col·laboradors mitjançant la seva formació i capacitació, així com de la resta de les parts interessades al nostre context.
  • Assegurar que els perills i punts crítics per a la seguretat alimentària estan identificats, avaluats i controlats de tal manera que no puguin incidir en el risc sanitari de la mercaderia elaborada.
  • Prendre el compromís per a la protecció del medi ambient, inclosa la prevenció de la contaminació, adaptació al canvi climàtic, la correcta segregació i tractament de residus, protecció dels ecosistemes i un consum responsable dels combustibles fòssils.
  • Garantir el manteniment d’un sistema de comunicació eficaç, tant intern com extern, en qüestions relacionades amb la qualitat, medi ambient i la seguretat alimentària.
  • Establir uns objectius anuals de qualitat, gestió ambiental i seguretat alimentària amb revisions periòdiques dels mateixos.
  • Com a director d’Aceites de Semillas, manifesto el meu compromís amb el desenvolupament i implantació d’un Sistema que doni compliment a les GMP+ 2020 i amb les normes de gestió de la qualitat ISO 9001 i gestió ambiental ISO 14001, així com amb la millora continuada del seu rendiment, eficàcia i coneixements necessaris sobre la seguretat dels productes fabricats.

Director: Félix Martinez                                                                  Gener 2024